ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
تاریخ انتشار: 1398/01/11

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند، مهلت ارسال مقاله به پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی تا ده اردیبهشت تمدید شد.