ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نگارخانه
نهمین مدرسه تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران
مشاهده
بزرگداشت دکتر باطنی
مشاهده
همایش بین المللی نشانه شناسی مسایل و کنشهای اجتماعی
مشاهده
اولین همایش ملی مطالعات نام شناسی ایران
مشاهده
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
مشاهده
پنجمین همایش تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
مشاهده
همایش پانینی
مشاهده
بزرگداشت استاد ارجمند دکتر محمود بی جن خان
مشاهده
نخستین همایش ملی زبان‌شناسی تجربی و هشتمین مدرسه تابستانی انجمن زبان‌شناسی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مشاهده
اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران
مشاهده
نشر نویسه پارسی شش ساله شد
مشاهده
مدرسه تابستانی 1396- دانشگاه بوعلی همدان
مشاهده
پنجمین همایش تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
مشاهده
نشست سراسری مدیران گرو های آموزشی زبان‌شناسی کشور
مشاهده
الگوهای انطباقی شادی و عشق در معنی شناسی زیستی عاطفی
مشاهده
مجمع عمومی عادی سالیانه 1397
مشاهده