ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
معرفی انجمن

بسمه تعالى

وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى - معاونت پژوهشى

دفتر انجمن هاى علمى ايران

اساسنامه انجمن زبان شناسى ايران

 

فصل اول – کليات و اهداف

فصل دوم – وظايف و فعاليت ها

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت

فصل چهارم – ارکان انجمن

فصل پنجم – گروه هاى علمى انجمن

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

 

ماده 1- براى گسترش، پيشبرد و ارتقاى سطح علمى دانش زبان شناسى و توسعه کيفى نيروهاى متخصص، و نيز بهبود امور آموزشى و پژوهشى در زمينه هاى زبان شناسى نظرى و کاربردى، انجمن زبان شناسى ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مى شود، تشکيل مى گردد.

ماده 2- انجمن مؤسسه اى غيراتفاعى و غير سياسى است و در زمينه هاى علمى، پژوهشى و فنى فعاليت مى کند و از تاريخ ثبت داراى شخصيت حقوقى است و رئيس هيأت مديره آن، نماينده قانونى انجمن است.

ماده 3- مرکز انجمن در شهر تهران به نشانى خيابان خالد اسلامبولی، ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسى است و شعبه هاى آن پس از موافقت کميسيون انجمن هاى علمى مى تواند در هر نقطه از کشور تشکيل شود.

تبصره : هيأت مديره مى تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانى مرکز انجمن اقدام کند، به شرط آن که موضوع تغيير نشانى در روزنامه رسمى کثير الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، و وزارت کشور برسد.

ماده 4- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براى مدت نامحدود تشکيل مى شود و ملزم به رعايت قوانين جمهورى اسلامى ايران است.

               

ماده 5- براى دستيابى به هدف هاى ذکر شده در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد :

1-5 . انجام پژوهش هاى علمى و فرهنگى در سطح ملى و بين المللى با محققان و متخصصانى که به گونه اى با دانش زبان شناسى سرو کار دارند.

2-5 . همکارى با نهادها، مؤسسات و سازمانهاى علمى و پژوهشى در زمينه ارزيابى و بازنگرى، و نيز اجراى طرح ها و برنامه هاى مربوط به امور آموزشى و پژوهشى در زمينه علمى موضوع فعاليت هاى انجمن.

3-5 . ترغيب و تشويق پژوهشگران، تجليل از محققان و متخصصان ممتاز رشته زبان شناسى.

4-5 . ارائه خدمات آموزشى، پژوهشى، و فنى در سطوح کشورى و فراکشورى.

5-5 . برقرارى ارتباط قانونى با مؤسسات و مراکز فعال در زمينه زبان شناسى در داخل و خارج از کشور.

6-5 . برگزارى گردهمايى هاى علمى در سطوح ملى، منطقه اى و جهانى.

7- 5 . انتشار کتب، نشريات علمى و خبرنامه هاى پژوهشى.

ماده 6- انجمن زبان شناسى ايران داراى سه نوع عضويت خواهد بود :

1-6 . عضويت پيوسته : کليه متخصصان در رشته هاى زبان شناسى نظرى و کاربردى، شامل افراد داراى حداقل درجه کارشناسى ارشد در رشته هاى زبان شناسى، آموزش زبان فارسى و زبان هاى خارجى، فرهنگ و زبان هاى باستانى، مطالعات ترجمه يا هر رشته مرتبط با زبان شناسى نظرى و کاربردى، مى توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند. اين اعضاء داراى حق رأى بوده و به عنوان اعضاى اصلى انجمن مکلف به پرداخت حق عضويت ساليانه مى باشند.

2-6 . عضويت وابسته : کليه دانشجويان دوره کارشناسى ارشد در رشته هاى مندرج در 1-6 . اين دسته از دانشجويان از حق رأى برخوردار نيستند، ولى حق شرکت در جلسات و استفاده از مزاياى انجمن را دارند و مکلف اند معادل نصف حق عضويت ساليانه اعضاى پيوسته را براى عضويت ساليانه در انجمن بپردازند.

3-6 . عضويت افتخارى : شخصيت هاى ايرانى و خارجى که مقام علمى آنان در زمينه هاى مرتبط با دانش زبان شناسى حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاى موثر و ارزنده اى کرده باشند، با تأييد و تصويب هيأت مديره انجمن مى توانند بدون پرداخت حق عضويت، به عضويت انجمن درآيند.

ماده 7- هر يک از اعضاء سالانه مبلغى را که ميزان آن از سوى مجمع عمومى تعيين مى گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد. اين حق عضويت هيچ حق و ادعايى نسبت به دارايى انجمن براى عضو ايجاد نمى کند.

ماده 8- عضويت در يکى از موارد زير خاتمه مى يابد :

1-8 . استعفاى کتبى عضو.

2-8 . عدم پرداخت حق عضويت.

تبصره : تاييد خاتمه عضويت با هيأت مديره انجمن است.

               

ماده 9- ارکان اصلى انجمن عبارتند از : 1- مجمع عمومى 2 – هيأت مديره 3- بازرس يا بازرسان

الف . مجمع عمومى :

ماده 10- مجمع عمومى عالى ترين مرجع تصميم گيرى انجمن است که با گردهمايى اعضاى پيوسته به صورت عادى يا فوق العاده تشکيل مى شود.

1-10 . مجمع عمومى عادى سالى يک بار با حضور يا رأى کتبى نصف به علاوه يک کل اعضاى پيوسته انجمن رسميت مى يابد و تصميمات با اکثريت آرا معتبر است.

2-10 . در صورتى که جلسه عمومى رسميت نيافت، جلسه دوم با فاصله پانزده روز تشکيل خواهد شد و با هر تعداد حاضر رسميت خواهد يافت.

3-10 . مجمع عمومى فوق العاده در موارد ضرورى با دعوت هيأت مديره، يا بازرس يا بازرسان، و يا تقاضاى کتبى يک سوم اعضاى پيوسته تشکيل مى گردد.

تبصره 1 : دعوت براى تشکيل مجمع عمومى به صورت کتبى يا آگهى در روزنامه کثيرالانتشار است و بايد حداقل دو هفته قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاى پيوسته برسد.

تبصره 2 : يک سوم اعضاى پيوسته انجمن مى توانند مستقيماً اقدام به دعوت از اعضاى پيوسته براى تشکيل مجمع عمومى فوق العاده کنند، مشروط بر اين که هيأت مديره و نيز بازرس يا بازرسان انجمن به تقاضاى ايشان پاسخ منفى داده باشند. در چنين شرايطى ايشان بايد در آگهى دعوت، به عدم اجابت درخواست خود از سوى هيأت مديره و بازرس يا بازرسان تصريح کنند.

تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره 2، دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده، منحصراً موضوعى خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است.

تبصره 4 : شرايط تشکيل مجمع عمومى فوق العاده همانند شرايط تشکيل مجمع عمومى عادى است و تصميمات با حداقل دو سوم آرا معتبر است.

ماده 11 - وظايف مجمع عمومى

1-11 . مجمع عمومى عادى :

1-1-11 . انتخاب اعضاى هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.

2-1-11 . تصويب خط مشى انجمن.

3-1-11 . بررسى و تصويب پيشنهادهاى هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.

4-1-11 . رسيدگى به گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.

5-1-11 . تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه سال آتى انجمن.

6-1-11 . تعيين روزنامه کثير الانتشار براى درج آگهى ها و دعوتنامه هاى انجمن.

7-1-11 . عزل هيأت مديره و بازرس (بازرسان).

2-11 . مجمع عمومى فوق العاده

1-2-11 . تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

2-2-11 . بررسى و تصويب انحلال انجمن.

3-2-11 . عزل هيأت مديره يا بازرس يا بازرسان.

تبصره 1 : مجامع عمومى عادى يا فوق العاده توسط هيأت رئيسه اى مرکب از يک رئيس، يک منشى و دو ناظر اداره مى شوند.

تبصره 2 : اعضاى هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدى خود در مجمع انتخاب مى شوند.

تبصره 3 : اعضاى هيأت رئيسه نبايد از ميان افرادى باشند که خود را نامزد انتخابات هيأت مديره يا بازرس کرده اند.

ب . هيأت مديره

ماده 12- هيأت مديره انجمن مرکب از 7 عضو اصلى و 2 عضو على البدل است که هر 3 سال يک بار با رأى مخفى اعضاى پيوسته انجمن انتخاب مى شوند.

1-12 . هيچيک از اعضاء نمى توانند بيش از 2 دوره متوالى به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

2-12 . عضويت در هيأت مديره افتخارى است.

3-12 . جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه يک اعضاء رسميت مى يابد و تصميمات با اکثريت آرا معتبر خواهد بود.

4-12 . اعضاى هيأت مديره حداکثر تا يک هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و از ميان خود يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهند کرد.

5-12 . تمامى اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاى رئيس انجمن يا نايب رئيس انجمن و خزانه دار انجمن همراه با مهر انجمن، و نامه هاى رسمى با امضاى رئيس انجمن يا نايب رئيس انجمن معتبر است.

6-12 . هيأت مديره علاوه بر جلساتى که به طور مرتب و حداقل هر يک ماه يک بار تشکيل خواهد شد، بنا به ضرورت با دعوت کتبى يا شفاهى رئيس يا نايب رئيس انجمن تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله ميان ارسال دعوتنامه کتبى يا دعوت شفاهى با تاريخ تشکيل جلسه هيأت مديره حداقل 3 روز است.

7-12 . کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاى اعضاء در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهدارى مى شود.

8-12 . شرکت اعضاى هيأت مديره در جلسات ضرورى است و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلى تا سه جلسه متوالى يا پنج جلسه متناوب در حکم استعفاى عضو غايب خواهد بود.

9-12 . در صورت استعفا، برکنارى، يا فوت هر يک از اعضاى هيأت مديره، عضو على البدل براى مدت باقى مانده دوره عضويت به جانشينى وى تعيين خواهد شد.

10-12 . شرکت بازرس يا بازرسان در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأى مجاز است.

11-12 . انتخاب مجدد هيأت مديره براى دوره بعد بلامانع است و هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان تصدى خود، انتخاب هيأت مديره جديد را برگزار کند و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى به کميسيون انجمن هاى علمى، و نيز وزارت کشور اعلام کند.

ماده 13- هيأت مديره نماينده قانونى انجمن است و وظايف و اختيارات آن به شرح مندرج در بندهاى 1-13 تا 15-13 خواهد بود :

1-13 . اداره امور جارى انجمن مطابق با اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى.

2-13 . تشکيل گروه هاى علمى انجمن و تعيين وظايف و نظارت بر آنها.

3-13 . هيأت مديره مى تواند هر اقدام و معامله اى را که ضرورى بداند، در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض، به استثناى واگذارى قطعى اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومى است، انجام دهد.

4-13 . جز درباره موضوعاتى که به موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومى است، هيأت مديره تمامى اختيارات لازم را براى اداره امور، مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت خود، داراست.

5-13 . تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالى و صورتحساب درآمدها و هزينه هاى انجمن براى تصويب در مجمع عمومى و ارائه آنها به مرجع نظارت در موعد مقرر.

6-13 . اقامه دعوى و پاسخگويى به دعاوى اشخاص حقيقى يا حقوقى در تمامى مراجع و مراحل دادرسى با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.

7-13 . انتخاب و معرفى نمايندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجى.

8-13 . انتخاب مدير مسئول و سردبير مجله علمى – پژوهشى انجمن.

9-13 . تاييد نهايى صلاحيت و اعتبار علمى مديران گروه هاى تخصصى انجمن.

10-13 . اجراى طرح ها و برنامه هاى علمى در چهارچوب وظايف انجمن.

11-13 . جلب هدايا و کمک هاى مالى.

12-13 . اهداى بورس هاى پژوهشى و آموزشى و تنظيم آئين نامه استفاده از بورس ها براى اعضاى پيوسته انجمن.

13-13 . اخذ تصميم براى تصويب انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى و همکارى با ساير نهادهاى علمى و پژوهشى داخلى و خارجى با رعايت قوانين و مقرارت جارى کشور.

14-13 . ارسال گزارش هاى لازم به کميسيون انجمن هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى.

15-13 . هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدى خود نسبت به فراخوانى مجمع عمومى و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى براى بررسى به کميسيون انجمن هاى علمى ارسال نمايد.

تبصره : هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوى کميسيون انجمن هاى علمى وزارت علوم تحقيقات و فناورى مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

پ - بازرس يا بازرسان

ماده 14- مجمع عمومى عادى يک نفر را به عنوان بازرس اصلى و يک نفر را به عنوان على البدل براى مدت يک سال انتخاب مى کند.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15- وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

1-15 . بررسى کليه اسناد و اوراق و دفاتر مالى انجمن و تهيه گزارش براى مجمع عمومى.

2-15 . بررسى گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالى و غير مالى و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براى اطلاع مجمع عمومى.

3-15 . گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومى.

تبصره : کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالى و غير مالى در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوى هيأت مديره براى بررسى در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

ماده 16- انجمن مى تواند گروه ها و واحدهاى زير را تشکيل دهد. اين گروه ها و واحدها بر اساس شرح وظايفى که از سوى هيأت مديره تعيين مى شود، به فعاليت مى پردازد :

الف – گروه هاى تخصصى.

ب – واحد آموزش و پژوهش.

پ – واحد انتشارات.

ت – واحد آمار و اطلاعات.

ث – واحد پذيرش و روابط عمومى.

ج – واحد همايش هاى علمى.

1-16 . انجمن مجاز به تشکيل گروه ها و واحدهاى ديگرى است که برحسب نياز بايد به فعاليت بپردازند.

               

ماده 17- منابع مالى انجمن عبارتند از حق عضويت اعضاء، جمع آورى هدايا و کمک هاى نقدى و غير نقدى، قبول وصيت و وقف، درآمدهاى ناشى از ارائه خدمات آموزشى، پژوهشى، مشاوره اى، و فروش کتاب ها و نشريات انجمن.

تبصره : کليه عوايد و درآمدهاى انجمن صرف اهداف مندرج در ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18- کليه مدارک، پرونده ها و نوشته هاى رسمى در دفتر مرکزى انجمن نگهدارى مى شود.

ماده 19- درآمدها و هزينه هاى انجمن در دفاتر قانونى ثبت مى گردد و شرح آن سالانه پس از تصويب در مجمع عمومى به کميسيون انجمن هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، ارسال مى گردد.

ماده 20- کليه وجوه انجمن در حساب يا حساب هاى مخصوصى به نام انجمن نزد بانک هاى کشور نگهدارى مى شود.

ماده 21- هيچ يک از مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودى اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود يا وابستگان درجه يک آنان نمى توانند به انجام معاملات مبادرت ورزند.

ماده 22- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه و اعضاى هيأت مديره در صورتى معتبر است که به تصويب کميسيون انجمن هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برسد.

ماده 23- انجمن تابعيت جمهورى اسلامى ايران را دارد و اعضاى آن به نام انجمن حق فعاليت سياسى يا وابستگى به گروه ها و احزاب سياسى را ندارند.

ماده 24- در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومى، همان مجمع هيأت تسويه اى را انتخاب خواهد کرد. اين هيأت موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهى ها، کليه دارايى هاى منقول و غير منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به يکى از مؤسسات آموزشى يا پژوهشى کشور واگذار کند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بيست و پنج ماده، چهل و هفت زير ماده دو بخشى، ده زير ماده سه بخشى، و سيزده تبصره در جلسه مورخ 29/4/1383 مجمع عمومى انجمن به تصويب رسيد.