ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
هئیت مدیره
معاون فناوری دکتر مسعود قیومی
معاون آموزشی دکتر گلرخ سعیدنیا
معاون پژوهشی دکتر ماندانا نوربخش
معاون اداری و اجرایی دکتر حوریه احدی
خزانه دار دکتر احسان چنگیزی
نایب رئیس دکتر سیامک صاحبی
رئیس انجمن دکتر آزیتا افراشی
هیئت مدیره دوره هفتم (1404 - 1401)
هیئت مدیره دوره ششم (1398-1401)
رئیس انجمن دکتر شهین نعمت زاده
نایب رئیس دکتر بلقیس روشن
خزانه‌دار دکتر مجتبی منشی زاده
معاون اداری دکتر گلناز مدرسی قوامی
معاون پژوهشی دکتر بهمن زندی
معاون آموزشی دکتر فریبا قطره
معاون اجرایی دکتر فاطمه عظیمی فرد
هیئت مدیره دوره پنجم (1395-1398)
رئیس انجمن دکتر بلقیس روشن
نایب رئیس دکتر مجتبی منشی زاده
خزانه دار دکتر غلامحسین کریمی دوستان
معاون آموزشی دکتر گلناز مدرسی قوامی
معاون پژوهشی دکتر آزیتا افراشی
معاون اداری دکتر فائزه فرازنده پور
معاون اجرایی دکتر فاطمه عظیمی فرد
هيئت مديره دوره چهارم (1392-1395)
معاون اداری دکتر سپیده عبدالکریمی
خزانه‌دار دکتر فردوس آقاگل‌زاده
رئیس انجمن دکتر ویدا شقاقی
نایب رئیس دکتر کورش صفوی
هيئت مديره دوره سوم (1389 - 1392)
عضو هیئت مدیره دکتر فرهاد ساسانی
خزانه‌دار دکتر فرزان سجودی
رئیس انجمن دکتر ویدا شقاقی
نایب رئیس دکتر کورش صفوی
هيئت مديره دوره دوم (1386 - 1389)
رئیس انجمن دکتر مصطفی عاصی
معاون اداری دکتر نازنین امیرارجمندی
معاون اجرایی دکتر شهرام مدرس خیابانی
هيئت مديره دوره اول (1381 - 1386)
رئیس انجمن روانشاد دکتر یدالله ثمره
نایب رئیس دکتر سیدعلی میرعمادی
عضو هیئت مدیره دکتر پروانه خسروی زاده
معاون اجرایی دکتر شهرام مدرس خیابانی
معاون اداری دکتر نازنین امیرارجمندی