ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
هئیت مدیره
هیئت مدیره دوره پنجم
رئیس انجمن دکتر بلقیس روشن
نایب رئیس دکتر مجتبی منشی زاده
خزانه دار دکتر غلامحسین کریمی دوستان
معاون آموزشی دکتر گلناز مدرسی قوامی
معاون پژوهشی دکتر آزیتا افراشی
معاون اداری دکتر فائزه فرازنده پور
معاون اجرایی دکتر فاطمه عظیمی فرد
هيئت مديره دوره چهارم
رئیس انجمن دکتر ویدا شقاقی
نایب رئيس دکتر کوروش صفوی
هيئت مديره دوره سوم
هيئت مديره دوره دوم
هيئت مديره دوره اول