ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
بایگانی پرونده‌ها
اعلام برنامه همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی
دانلود فایل
برنامه تفصیلی همایش زبان‌شناسی تجربی و مدرسه تابستانی 1397
دانلود فایل
جدول برنامه همایش زبان‌شناسی تجربی و مدرسه تابستانی 1397
دانلود فایل
ثبت نام در هشتمین مدرسه تابستانی انجمن و همایش زبانشناسی تجربی
دانلود فایل
فرم ثبت نام مدرسه تابستانی سال 1397
دانلود فایل
بخش‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود فایل
«همایش های ملی زبانشناسی»- شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله
دانلود فایل
«همایش های ملی زبانشناسی»- قالب آماده مقاله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»- راهنمای تهیه و ارسال مقاله برای مجله
دانلود فایل
«مجله زبان و زبان شناسی»شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله
دانلود فایل