ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
دومین همایش ملی معناشناسی شناختی برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: 1398/11/26

دومین همایش ملی معناشناسی شناختی 3 اردیبهشت 1399 برگزار می‌شود

دومین همایش ملی معناشناسی شناختی به همت انجمن زبان‌شناسی ایران و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با محورهای معناشناسی شناختی با رویکرد تاریخی، معناشناسی شناختی با رویکرد پیکره‌ای، معناشناسی شناختی با رویکرد فرهنگی، استعاره و مجاز مفهومی، آمیختگی مفهومی، چندمعنایی ومعناشناسی پیش‌نمونه‌ای، معناشناسی دستوری شناختی 3 اردیبهشت 1399 برگزار می‌شود.