ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
اعلام برنامه سخنرانی‌های چهارمین همایش ملی زبان‌شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی
تاریخ انتشار: 1399/12/11

انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس  
 برگزار می‌کند:

 چهارمین همایش ملّی

زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی

                    13 اسفند 1399

        دبیر علمی: دکتر فردوس آقاگل زاده

                                        دبیر اجرایی: دکتر فائزه فائزه فرازنده­‌پور                                         

 

 

برنامۀ سخنرانی­های چهارمین همایش ملّی زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی

 

تلاوت قرآن، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و نماهنگ همایش

9:10-9:00

افتتاحیه و ارائه گزارش همایش توسط دبیر علمی

9:15-9:10

خیر مقدم توسط ریاست انجمن زبان شناسی و  مدیر گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

9:25-9:15

سخنران کلیدی : دکتر محمد فرجیها (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)

موضوع: گفتمان حل مسأله در نظام حقوقی ایران

10:00-9:25

ریاست نشست اول: دکتر حسین داوری

 

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

تحلیل علمسنجی آثار منتشرشده در زمینه زبانشناسی حقوقی و آواشناسی حقوقی در پایگاه دادگان اسکوپوس: در بازه زمانی )1963-2020)

دکتر ماندانا نوربخش

المیرا اسماعیل پور

دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه الزهرا

10:30-10:00

تحلیل گفتمان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی و طراحی انگاره­ای برای کمک به درک مخاطب: رویکرد زبان­شناسی حقوقی

دکتر فردوس آقاگل زاده

 

دکترکیانوش کیقبادی امیری

دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه تربیت مدرس

11:00-10:30

کیفی بودنِ قانون کیفری به مثابه قاعدۀ اخلاقی

 

دکتر امیر مرادی

دکتر ناصر قاسمی

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

11:30-11:00

بررسی نگارشیِ چند ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی

دکتر محمد مهدی امامی ناصری

دکتر احمد احمدی شیخلر

 

دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران شمال

 

پژوهشگر حقوق

12:00-11:30

ناهار و نماز

13:00-12:00

ریاست نشست دوم:  دکتر مسعود دهقان

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

کاربرد زبان شناسی حقوقـی در عدالت ترمیـمی

وحید میروحیدی

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یزد

13:30-13:00

بزه­دیدگی از تن­گفتارِ مأموران پلیس؛ بر پایه روابط زبان و قدرت

دکتر مهدی خاقانی اصفهانی

 

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

 «سمت»

 

14:00-13:30

درباره فرهنگ همایندهای حقوقی و

ضرورت تدوین آن

دکتر حسین داوری

دانشگاه دامغان

14:30-14:00

تحلیل زبانشناختی و ابهام زدایی از ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با استناد بر "اصل شفافیت قانون"

دکتر فائزه فرازنده­پور

 

محدثه پورفرج

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

15:00-14:30

ریاست نشست سوم:  دکتر فائزه فرازنده پور

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

کارکرد گفتمانی ساخت­های گواه­نما در پرونده­های کیفری: رویکرد زبان­شناسی حقوقی

 

دکتر مسعود دهقان

 

عطیه کرمی

 

دانشگاه کردستان- سنندج

 

دانشگاه کردستان- سنندج

15:30-15:00

معیارهایِ زبانِ مطلوب در قانون‌گذاری

فاروق خضری

دانشگاه علامه طباطبایی

16:00-15:30

واکاوی مفهوم معناشناسی

در متون حقوقی زن در ایران                          

( با رویکرد زبان شناسی حقوقی)

مریم رنج بردار

دانشگاه تربیت مدرس

16:30-16:00

سخنران اختتامیه: دکتر فردوس آقا گل زاده ( استاد گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

17:00-16:30