ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گرامی باد
تاریخ انتشار: 1401/02/25

#انجمن_زبان_شناسی_ایران

 با توجه به أهميت زبان فارسي به عنوان زبان رايج در حوزه فرهنگي و تمدني ايران زمين و كشورهاي همسايه و ضرورت تقويت و گسترش آن، به پيشنهاد بنياد سعدي و با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عنوان «پاسداشت زبان فارسي» به روز بزرگداشت حكيم فردوسي در تقويم رسمي كشور افزوده شد.