ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
برنامه سخنرانی های پنجمین همایش ملی صرف
تاریخ انتشار: 1402/11/08

 

 

انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می کند:

 

پنجمین همایش ملی صرف

26 بهمن 1402

 

دبیران علمی: دکتر عادل رفیعی، دکتر فریبا قطره

دبیر اجرایی: دکتر ذلیخا عظیم‌دخت

شورای اجرایی: زهرا ابراهیم‌بانکی، آزاده شکری

 برنامه سخنرانی های پنجمین همایش ملی صرف

پذیرش

۸-۸:30

افتتاحیه و خیرمقدم

۸:۳۰-۹

ریاست نشست اول: دکتر شهرام مدرس خیابانی

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

سرعت پردازش واژه‌های مرکب درون‌مرکز هسته‌پایان شفاف و غیرشفاف

دکتر المیرا اسماعیل‌پور

دکتر فریبا قطره

دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 

۹-۹:۳۰

صرف کاربردشناختی در فارسی

دکتر  شادی داوری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹:۳۰-۱۰

  بررسی ساخت تصریفی فعل در          چا     چارچوب صرف ساختی

دکتر فائزه ارکان

دانشگاه حضرت معصومه (س)

10-10:30

استراحت و پذیرایی

۱۰:۳۰-۱۱

ریاست نشست دوم: دکتر حدائق رضائی

موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

بررسی الگوهای ساخت‌واژی عربی در زبان فارسی

دکتر شهرام مدرس خیابانی

 

دکتر نجمه اسلامی‌پور

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

11-11:30

صرف رابطه­ای و تحلیل پدیده­هایی از واژه­سازی زبان فارسی

دکتر عادل رفیعی

دانشگاه اصفهان

۱۱:۳۰-۱۲

ناهماهنگی صورت و معنا؛ کاربست طرحواره مرتبه دوم در ترکیب­های زبان فارسی

 

دکتر سحر بهرامی خورشید

دانشگاه تربیت مدرس

12-12:30

نماز و پذیرایی ناهار

12:30-14

ریاست نشست سوم: دکتر ویدا شقاقی

استجاز در عبارات اصطلاحی زبان فارسی

دکتر حدائق رضائی   مهدیه عباس‌پور

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

۱۴-۱۴:۳۰

مطالعه و بررسی انواع معانی ضمنی در واژگان زبان فارسی

دکتر مهدی سبزواری

دانشگاه پیام نور

۱۴:۳۰-۱۵

استراحت و پذیرایی

۱۵-۱۵:۳۰

ریاست نشست چهارم: دکتر عادل رفیعی

صرف: واژه

 سخنران ویژه: دکتر ویدا شقاقی

15:30-16

اختتامیه