ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 12
آرشیو

عنوان:بررسی فرایند حذف گروه فعلی در بافت گزارش های زنده فوتبال رادیو- تهمینه شیخی

خلاصه:بررسی فرایند حذف گروه فعلی در بافت گزارش های زنده فوتبال رادیو- تهمینه شیخی

تاریخ :1395/12/30