ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

علمی- پژوهشی

سال هفتم، شمارة اول، پیاپی سیزدهم، بهار و تابستان 1390

 

مدیر مسئول:
    

مصطفی عاصی

سردبیر:
    

يحيي مدرسي

مدیر داخلی:
    

گلرخ سعیدنیا

همکاران پژوهشي:
    

فریبا قطره - شهرام مدرس خیابانی

ویراستار:
    

پروانه فخام­زاده

ويراستار انگليسي:
    

فرزانه فرح زاد

ویراستار فني:
    

شایا شهابی

همکار اجرايي:
    

سعیده قندی

چاپ:
    

جهان کتاب

تاریخ انتشار:
    

زمستان 1391