ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی- شهلا شریفی، علی ایزانلو

خلاصه:شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی- شهلا شریفی، علی ایزانلو

تاریخ :1395/12/30