ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:تنوع واج‌گونه‌ی /r/ در زبان فارسی: مطالعه آزمایشگاهی- وحید صادقی

خلاصه:تنوع واج‌گونه‌ی /r/ در زبان فارسی: مطالعه آزمایشگاهی- وحید صادقی

تاریخ :1395/12/30