ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‌بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی- راحله گندمکار

خلاصه:بررسی معنایی افعال مرکبِ اندام‌بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی- راحله گندمکار

تاریخ :1395/12/30