ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بسامد پایه صوت در دوزبانه‌های مازندرانی‌ـ‌فارسی- آتوسا رستم‌بیک تفرشی و احمد رمضانی

خلاصه:بسامد پایه صوت در دوزبانه‌های مازندرانی‌ـ‌فارسی- آتوسا رستم‌بیک تفرشی و احمد رمضانی

تاریخ :1395/12/30