ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:برگزاری سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي

خلاصه:برگزاری سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي

تاریخ :1395/12/30

سومين همايش ملي زبان‌شناسي حقوقي: تحليل گفتمان حقوقي به همت انجمن زبان‌شناسي ايران و گروه زبان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس و با همکاري نشر نويسه، و با حضور جمعي از اساتيد و علاقمندان رشته‌ زبان‌شناسي و به طور خاص دوستداران حوزه‌ زبان‌شناسي حقوقي در تاريخ 9 آذر ماه در سالن علامه جعفري دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

رياست نشست اول را دکتر سحر بهرامي خورشيدي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس بر عهده داشت. سخنران اول ليلا شريفي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. عنوان مقاله وی «نقش زبان‌شناسي جرم‌شناختي در تشخيص نويسنده متون» بود. به گفته وي مسائلي نظير تشخيص صدا، تعيين هويت، نويسنده مدارک مکتوب (مانند نامه‌هاي تهديدآميز و يا يادداشت‌هاي خودکشي)، ارتباط بين وکيل، موکل و قاضي، شهادت دروغ در دادگاه، دزدي ادبي و تقلب در نامه‌هاي تجاري، ترجمه مکالمات در دادگاه‌ها در مورد اتباع خارجي و يا حتي در روابط ديپلماتيک و همچنين تحليل مکالمات ضبط‌شده از جمله مسائل مورد توجه زبان‌شناسان جرم‌شناختي است. سخنراني بعدي با موضوع «بررسي نقش جنسيت در قطع گفتار بر پايه نظريه تسلط: مطالعه موردي دادگاه خانواده و دادگاه حقوقي اختلاف در مالکيت» از سوی مرضيه قاسمي، دانشجوي کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه ايلام ارائه شد که کار مشترکي با دکتر طاهره افشار، استاديار گروه زبان‌شناسي دانشگاه ايلام بود. وي گفت داده‌هاي اين پژوهش با بررسي ده دادگاه طلاق و ده دادگاه اختلاف مالکيت در زماني برابر هشت ساعت در مدت دو ماه گردآوري شدند. نتايج حاکي از اين بود که زنان و مردان در محيط‌هاي متفاوت بسته به موضوع مورد بحث، رفتارهاي زباني متفاوتي از خود نشان مي‌دهند. سپس فائزه محرر درخشنده، کارشناس ارشد مترجمي انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز و مترجم قوه قضائيه به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر پرويز بهروزي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز با عنوان «ارزشيابي دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران با روش تحليل و تطبيق سياق و کارکرد متن مبدأ و مقصد» پرداخت. در اين مقاله کيفيت دو ترجمه انگليسي قانون مدني ايران (ترجمه بدريان و کشاورز) با الگوي ارزشيابي کيفي هاوس (ويراست 1997) مورد ارزشيابي قرار گرفت. سخنراني پاياني نشست اول با عنوان «تحليل نقش کاربردشناختي زبان در چارچوب نظريه کنش‌هاي گفتار از متن بازجويي پليس از متهمين به سرقت» از سوی مريم اخباري، کارشناس ارشد زبان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود ارائه شد که به طور مشترک با دکتر فردوس آقاگل‌زاده، استاد گروه زبان‌شناسي دانشگاه تربیت مدرس انجام شده بود. به گفته وي پيکره اين پژوهش را متن يکي از بازجويي‌هاي مربوط به سرقت مسلحانه 5 سارق از سوپرمارکت‌هاي شهر تهران تشکيل مي‌داد که از بين جلسات متعدد بازجويي در اداره آگاهي که به صورت ميداني و به مدت يکسال گردآوري شده بود، انتخاب شد.

نشست دوم به رياست دکتر مسعود دهقان، استاديار گروه زبان‌انگليسي و زبان‌شناسي دانشگاه کردستان آغاز شد. ابتدا دکتر حسين داوري، استاديار دانشگاه دامغان به ارائه مقاله خود با عنوان «آسيب‌شناسي جريان فرهنگ‌نويسي حقوقي در ايران (مطالعه موردي: فرهنگ‌هاي دوزبانه فارسي به انگليسي)» پرداخت. اين مقاله به آسيب‌شناسي سه فرهنگ حقوقي دوزبانه مطرح انگليسي از دو منظر مدخل‌گزيني و معادل‌يابي به عنوان دو مؤلفه مهم در تدوين و نيز ارزيابي فرهنگ‌هاي واژگاني پرداخت. در ادامه مارال آسيايي، دانشجوي دکتري زبان‌شناسي دانشگاه الزهرا به ارائه مقاله مشترک خود با دکتر ماندانا نوربخش، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا با عنوان «فرکانس سازه‌اي: شيوه تخمين بلندي قد در پرونده‌هاي قضايي» پرداخت. به گفته وي در اين پژوهش که با هدف بررسي سرنخ‌هاي موجود در گفتار که با بلندي قد در ارتباط است، صداي 10 گويشور مرد زبان فارسي ضبط گرديد. پس از استخراج واکه‌هاي موجود در گفتار اين گويشوران با استفاده از نرم‌افزار تحليل صوت‌شناختي پرات (PRAAT) و اندازه‌گيري فرکانس سازه‌هاي موجود در گفتاراين افراد که با استفاده از برنامه اندازه‌گيري خودکار صورت پذيرفت، نتايج حاکي از آن بود که فرکانس سازه‌اي با قد افراد ارتباط معکوس دارد؛ يعني، بلندقدترين فرد داراي کمترين فراکنس سازه‌اي و بلندترين لوله صوتي بود. سخنراني پاياني اين نشست با عنوان «توصيف و تبيين سازه‌هاي تشخيص در ارزيابي گفتمان شهادت دروغ متهمين در دادگاه‌هاي کيفري: رويکرد تحليل گفتمان حقوقي»، کار مشترک دکتر معصومه ارجمندي، استاديار دانشگاه آزاد رشت و طاهره آرميون، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد زبان‌شناسي دانشگاه آزاد رشت بود. مستندات اين پژوهش ابتدا با مشاهده مستقيم جلسات دادرسي حوزه موضوعات کيفري در سطح دادگاه‌هاي شهر رشت براساس انگاره هايمز (1967) گردآوري و واکاوي گرديد.

رياست نشست پاياني را دکتر حسين داوري بر عهده داشت. ابتدا مقاله «ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين‌المللي با تأکيد بر واژه‌هاي"AND" و "OR"» توسط عليرضا رجبي جورشري، کارشناس ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين‌الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اراک واحد علوم و تحقيقات ارائه شد. به گفته وي امروزه به دليل گسترش تبادلات تجاري بين کشورهاي مختلف و با توجه به نياز به نگارش تفاهم­نامه­های فيمابين به زبان انگليسي، همچنان نکات بسياري براي نگارندگان و مترجمان پيش مي‌آيد که به دلايل مختلف از جمله غفلت يا عدم آگاهي و گاهي هر دو، موجب تنظيم متني مي‌شود که مي­تواند اختلاف و عدم استمرار در مشارکت‌هاي تجاري را به دنبال داشته باشد. سخنراني بعدي با عنوان «بررسي و تحليل سبک کلامي متهمين در نظام قضايي ايران»، کار مشترک دکتر مسعود دهقان و بهمن حيدري، دانش‌آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه کردستان بود. داده‌هاي اين پژوهش از طريق تحليل دو پرونده واقعي گردآوري شده بود که طي بررسي آن‌ها مشخص شد متهمين براي بيان جرم خود از دو ن