ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی انسایشی‌های/ج/ و /چ/: فرضیه جوازدهی سرنخی(زهرا محمودزاده و محمود بی جن‌خان)

خلاصه:تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی انسایشی‌های/ج/ و /چ/: فرضیه جوازدهی سرنخی(زهرا محمودزاده و محمود بی جن‌خان)

تاریخ :1395/12/30