ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسی الگوهای هماهنگی واکه ای و هم تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی(گلناز مدرسی قوامی)

خلاصه:بررسی الگوهای هماهنگی واکه ای و هم تولیدی واکه به واکه در زبان فارسی(گلناز مدرسی قوامی)

تاریخ :1395/12/30