ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسی آکوستیکی ارتقای واکه /a/ به واکه [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر(هنگامه صالحی کوپایی)

خلاصه:بررسی آکوستیکی ارتقای واکه /a/ به واکه [u] در بافت n- در زبان فارسی معاصر(هنگامه صالحی کوپایی)

تاریخ :1395/12/30