ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:به کارگیری اطلاعات زبانی در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی(محمدبحرانی و حسین صامتی)

خلاصه:به کارگیری اطلاعات زبانی در یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی(محمدبحرانی و حسین صامتی)

تاریخ :1395/12/30