ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

مجلة زبان و زبان‌شناسی

مجلة انجمن زبان‌شناسی ایران
علمی- پژوهشی
 سال چهارم- شمارة اول، پیاپی هفتم، بهار و تابستان   1387

• مدیر مسئول: مصطفی عاصی
• سردبیر: يحيي مدرسي
• مدیر داخلی: گلرخ سعیدنیا
• همکاران پژوهشي: فریبا قطره- شهرام مدرس خیابانی
• ویراستار فني: تهمینه شیخی
• ویراستار: مریم شریف‌نسب
• ويراستار انگليسي: فرزانه فرح زاد
• همکار اجرايي: پگاه رجبي
• چاپ: جهان کتاب