ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:مصدر برساخته، رويکردي توصيفي - هم‌زماني (محمدجعفر جباري)

خلاصه:مصدر برساخته، رويکردي توصيفي - هم‌زماني (محمدجعفر جباري)

تاریخ :1395/12/30

چکيده:

فعل‌هاي باقاعدة مختوم به «- يدن» - که از آن‌ها با نام‌هاي «جعلي»، «ساختگي» و جز آن يادشده - اکثريت قاطع مصدرهاي ساده، به ويژه فعل‌هاي با قاعدة فارسي را تشکيل مي‌دهند. برخي از دستورنويسان بر اين باورند که دير بازي ‌است فعل‌هاي ساده از جمله فعل‌هاي پيش گفته در زبان فارسي ساخته نمي‌شوند. اين در حالي است که ساخته شدن فعل‌هاي ساده و از جمله فعل‌هاي مختوم به «- يدن» در فارسي گفتاري همواره ادامه داشته است. هدف اين مقاله آن است که با نقد ديدگاه‌هاي پيشين، اين گونه افعال را در سطوح ساخت‌واژي، مقولة واژگاني و معنايي مورد بررسي قرارداده، اهميت و جايگاه آن را در معادل گزيني براي واژه‌هاي خارجي يادآوري نمايد. نتايج حاصل از این بررسی نشان مي‌دهد که اين گونه افعال به لحاظ برخورداري از ساخت پيوندي، در ساختن واژه‌ها به ويژه در زبان علم، مي‌توانند بسیار سودمند واقع شوند.
         کليدواژه‌ها: مصدر جعلي، مصدر اسمي، مصدر برساخته، بن حال.