ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی (عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، فردوس آقاگل‌زاده و علی رضايی )

خلاصه:برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی (عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، فردوس آقاگل‌زاده و علی رضايی )

تاریخ :1395/12/30

چکیده:

هدف از نگارش این مقاله بررسی برخی فرایندهای واجی از قبیل همگونی، ناهمگونی، حذف و درج واکه در گونة شیرگاه از گویش مازندرانی است. بررسی فرایندهای واجی نتایج زیر را نشان می‌دهد:

۱- در جایگاه مرز هجا با عملکرد فرایند همگونی خوشه‌های همخوانی nd و st به ترتیب به صورتnn  وss  تولید می‌شوند. ۲- در حالت التقاء واکه‌ها (e+e) در مرز تکواژها به طوری که تکواژ اول به واکه /e/ ختم شود و دومی تکواژ سوم شخص این گونة زبانی یعنی/e/ به معنی"است" باشد، با عملکرد فرایند ناهمگونی واکه /e/ در تکواژ اول به صورت واکة پسین و افراشته /u/ تولید می‌گردد. ۳- حذف همخوان چاکنایی [h] در بافت بین دو واکه موجب فعال شدن فرایند ترخیم مي‌شود بطوریکه کاهش تعداد هجاها و کوتاه‌تر شدن کلمه را به دنبال دارد. کلیدواژه‌ها: همگونی، حذف، درج واکه، ترخیم