ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:واژه “ عروس“ در فرهنگ ژرمني (پریسا درخشان مقدم)

خلاصه:واژه “ عروس“ در فرهنگ ژرمني (پریسا درخشان مقدم)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

مقالة حاضر به بررسي واژة عروس در زبان ژرمني و ريشه‌شناختي آن با توجه به چند زبان ديگر خانوادة زباني هند و اروپايي مي‌پردازد. از اين كلمه، معاني:  زوجة شرعي، زن در روز ازدواج، نامزد، همسرِ پسر، دوشيزه، باكره و همبستر از متن‌‌هاي گوناگون باستان و ميانه در دست است. در يك دوره، معناي صفتي هم داشته است كه احتمالاً كلمة عروسي هم‌ريشه با اين معني است. در تحولات آوايي اين واژه، بار فرهنگي آن را نبايد فراموش كرد.