ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار (عالیه كرد زعفرانلوکامبوزیا و سید حسین رضویان)

خلاصه:برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار (عالیه كرد زعفرانلوکامبوزیا و سید حسین رضویان)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

مقالۀ حاضر به توصیف و تحلیل برخی از فرایندهای واجی پربسامد در زبان ترکی بیجار، بر اساس گونۀ زبانی روستای "اوچگنبد سلطان" می‌پردازد. بدين منظور، از چهار گويشور زبان تركي بيجار و ضبط چهار ساعت مكالمه و طرح پرسشنامۀ از پيش تعيين شده بر مبناي مطالعۀ گويش‌ها استفاده شده است. همچنين يكي از نگارندگان به عنوان يك گويشور ترك زبان، از صحت اطلاعات كسب شده اطمينان حاصل كرده است. هماهنگی واکه ای در پسوند جمع /larـ/ و /lArـ/ و در پسوند مصدرساز /maxـ/ و /mecـ/، همگونی بین همخوان و واکه، هماهنگی واکه ای به هنگام افزودن پسوند ماضی ساز، تبدیل همخوانهای بی واک به واکدار و درج واکه میان خوشۀ همخوانی پایانی در کلمات قرضی ترکی از مهمترین فرایندهایی است که در این مقاله، با ارائۀ شواهد کافی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و قاعدۀ مربوط به هر فرایند، عنوان می‌شود.

داده‌ها و قواعد ارائه شده، به منظور تأیید و اثبات این مطلب به خدمت گرفته می‌شوند که فرایندهای واجی مذکور، در زبان ترکی بیجار وجود دارد و مشخصه‌های شرکت کننده در هر فرایند، به تنهایی و مستقل از سایر مشخصه ها، در فرایند‌های واجی شرکت می‌کنند.