ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

زبان و زبان­شناسی

  مجله انجمن زبان‌شناسی ایران

  علمی- پژوهشی

  سال پنجم- شمارة اول، پیاپی نهم، بهار و تابستان 1388

 

  مدیر مسئول: مصطفی عاصی

  سردبیر: يحيي مدرسي

  مدیر داخلی: گلرخ سعیدنیا

  همکاران پژوهشي: فریبا قطره -  شهرام مدرس خیابانی

  ویراستار: مریم شریف‌نسب ­- پروانه فخام­زاده

  ويراستار انگليسي: فرزانه فرح زاد

  ویراستار فني: شایا شهابی

  همکار اجرايي: پگاه رجبي

  چاپ: جهان کتاب