ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:یادبود دکتر علی محمد حق شناس (مصطفی عاصی)

خلاصه:یادبود دکتر علی محمد حق شناس (مصطفی عاصی)

تاریخ :1395/12/30

جامعة زبان‌شناسی ایران یکی از بزرگان خود را از دست داد.
دکتر علی‌محمد حق‌شناس، زبان‌شناس نامی و ماندگار، در روز جمعه دهم اردیبهشت 1389, و تنها چندروزی به پایان هفتادمین سال زندگی پربارش، چشم از جهان فروبست. وی نه‌تنها در کار آموزش زبان‌شناسی نوین و تربیت شمار بزرگی از دانشجویان پیشینه‌ای طولانی داشت، که در زمینة پژوهش نیز دستی توانا داشت و راهنمایی پایان‌نامه‌های مهم بسیاری را نیز در کارنامة خود داشت. افزون بر اینها، مجموعة بزرگی از آثار تألیفی و ترجمه‌ آثاری مهم نیز نام او را در زبان‌شناسی ایران جاودانه می‌کند.