ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسي فرايند توليد و درك حشوهاي گفتماني (پروانه خسروي‌زاده)

خلاصه:بررسي فرايند توليد و درك حشوهاي گفتماني (پروانه خسروي‌زاده)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

نظریه‌های مطرح در علم زبان‌شناسی، در سطح تولید، تراز زبان را حاصل برایند دو نیروی کمترین تلاش و بیشترین بهرة اطلاعی می‌دانند و به رعایت اختصار کلام تأکید دارند. از سوی دیگر، درک کلامِ بدون حشو، نیازمند دقت و توجه بسیار است. عدم حضور حشوهای زبانی، سرعت درک پیام را در استنباط ‌های پیچیده کاهش می‌دهد و شاهدی برای تقویت باورها، رفع ابهام‌ها و در نهایت، تقلیل جهان‌های ممکن، در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد. در صورتی‌که بپذیریم وقوع حشو در زبان بر خلاف اصل کم‌کوشی و شرط کمیت از اصول گرایس است، باید برای حضور حشوهای زبان تبیینی ارائه دهیم. هدف از نگارش این مقاله، بررسی دلایل وقوع حشو در امر ارتباط بااستفاده از داده های زبان فارسی است.
کلیدواژه‌ها: حشو، اصل همکاری، اقتصاد زبان، حشو تولیدی، حشو ادراکی.