ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:به‌کارگيریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگليسی؛مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتماني در مقاله¬های فارسی (رضا عبدی)

خلاصه:به‌کارگيریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی و انگليسی؛مطالعة هنجارهای ژانری جامعة گفتماني در مقاله¬های فارسی (رضا عبدی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

این مقاله با مقایسة نحوة به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی زبان فارسی و انگلیسی به بررسی این موضوع می­پردازد که آیا نویسندگان بومی زبان فارسی در نگارش مقالة علمي به زبان خود از نظر به‌کارگیری فراگفتمان مشابه هنجارهای جامعة گفتماني علمي عمل می­کنند یا خیر. بررسی و مقایسة 36 مقالة علمي فارسی از گویش‌وران بومی زبان فارسی و 36 مقالة علمي انگلیسی از گویش‌وران بومی زبان انگلیسی (به­عنوان زبان معیار جامعة گفتماني علمي) نشان داد که در مجموع هنجارهای گویش‌ورانِ فارسی از نظر به‌کارگیری فراگفتمان مانند اعضای جامعة گفتمانيِ علمی است. بااين­وجود، در برخی راهبردهای فراگفتمان تفاوت­های قابل ملاحظه­ای مشاهده شد که به ­نظر مي­رسد مي­تواند در نگارش مقالة علمي به زبان انگلیسی توسط گويش‌ورانِ زبان فارسي تأثیر خود را نشان دهد.
کلیدواژه‌ها: فراگفتمان، جامعة گفتماني، جامعة گفتاري، تحلیل ژانر.