ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:تأثير جنسيت بر شيوة بيان تقاضا در زبان فارسي (هما يعقوبي)

خلاصه:تأثير جنسيت بر شيوة بيان تقاضا در زبان فارسي (هما يعقوبي)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير جنسيت بر شيوة بيان تقاضا در زبان فارسي است. سئوال اصلی در این پژوهش آن ­است که: "در نحوة بيان تقاضا در زبان گفتاري زنان و مردان فارسی زبان چه تفاوت‌هايي وجود دارد؟" جامعة آماري پژوهش شامل 87 نفر از دانشجويانِ (52 زن و35 مرد) دانشگاه مازندران در سال تحصيلي 86 - 85 بوده است كه به طور تصادفي به­عنوان نمونه، انتخاب شدند. تحليل داده‌ها نشان داد كه اختلافات آشكاري بين الگوهاي تقاضا بين زنان و مردانِ فارسي زبان وجود دارد به­طوري كه زنان محافظه‌كارانه‌تر از مردان درخواست‌هايشان را مطرح می­کنند و الگوهاي مؤدبانه‌تر بيشتری را به­کار می­گیرند. تفاوت‌هاي اجتماعي موجود در جامعه بين زنان و مردان نيز بيان‌كنندة اين موضوع است، زيرا از زنان انتظار مي‌رود در برخوردهايشان با ديگران، چه جنس مخالف و چه موافق، متین­تر و به­عبارتِ دیگر مؤدب­تر باشند. به این نکته نیز اشاره می­شود که زنان و مردان، هر دو با جنس مخالف مؤدب‌تر هستند تا با جنس موافق.
كليدواژه‌ها: گفتارهاي امري، بيان تقاضا، جنسيت، جامعه شناسی زبان.