ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:یادبود دکتر صغراسادات دربندی (مهشید میرفخرایی)

خلاصه:یادبود دکتر صغراسادات دربندی (مهشید میرفخرایی)

تاریخ :1395/12/30

درگذشت خانم دكتر صغراسادات دربندي همكار قديمي و صديق‌ ما، در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،‌براي همة آناني كه او را مي‌شناسند، گران است. او انساني آزاده، دوستي يار و استادي مهربان و دلسوز بود.

دكتر دربندي دانش آموختة‌رشتة فرهنگ و زبان‌هاي باستاني دانشگاه تهران، كار پژوهشي خود را در فرهنگستان زبان ايران  آغاز كرد و بيش از سي سال در زمينة زبان‌هاي باستاني ايران به تحقيق و پژوهش پرداخت. ايشان در حوزة‌تدريس نيز فعال و پركار بود و در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پژوهشگاه علوم انساني و دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تا روزهاي پاياني عمر، تا آنجا كه پاي رفتن و زبان گفتن داشت و بيماري بستر نشينش نكرده بود، به همكاري خود ادامه داد. او كه كتيبه‌هاي فارسي باستان را براي دانشجويان تدريس مي‌كرد، خود  از درونماية آن‌ها راه و شيوة زندگي را آموخت، چه سال‌ها در سر كلاس تكرار كرده بود كه:

بغ بزرگ است اهوره مزدا ... كه مردم را آفريد
و شادي را براي مردم آفريد