ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:ساخت و صرف فعل ساده بلوچی و مقایسه اجمالی آن با فارسی (موسی محمودزهی)

خلاصه:ساخت و صرف فعل ساده بلوچی و مقایسه اجمالی آن با فارسی (موسی محمودزهی)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

در اين مقاله ساخت و صرف فعل ساده در دو زبان ايراني نو ـ بلوچي و فارسي ـ مقايسه شده است. مقايسه‌ها نشان مي‌دهد كه مقولات ساخت و صرف فعل ساده در بلوچي و فارسي از بعضي جنبه‌ها شبيه و از سایر نظرها متفاوت است . به طوركلي محتواي مقاله نشان مي‌دهد كه :

1- تعداد فعلهاي ساده در بلوچي امروزي نسبت به فارسي به مراتب بيشتر و توانایي بالقوة ‌آن براي ساخت واژگان جديد از طريق اشتقاق به مراتب راحت‌تر است.

2- تفاوتها و تشابهات تا حد زیادی براساس اصول قانون‌مند زبانهاي ايراني است.

3- بلوچي بسياري از ويژگيهاي فعلهاي سادة زبانهاي ايراني قدیم‌تر را نسبت به فارسي بيشترحفظ كرده و فارسي مشمول تحولات تاريخي بيشتري شده است .

4- استفادة متقابل از ويژگيهاي ساختي و صرفي فعلهای سادة زبانهاي بلوچي و فارسي مي‌تواند در توانمندسازي يكديگر اين زبانها به كارآيد.