ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بررسی حروف اضافه مكانی در چارچوب شناختی (ارسلان گلفام و فاطمه يوسفی‌راد)

خلاصه:بررسی حروف اضافه مكانی در چارچوب شناختی (ارسلان گلفام و فاطمه يوسفی‌راد)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

مفاهيمي كه حروف اضافة مكاني بيان مي‌کنند، از مفاهيم شناختي اولية ما هستند؛ بنابراين حروف اضافة ‌مكاني منبعي غني براي مطالعه در حوزة معني‌شناسيِ شناختي محسوب مي‌شوند.

در اين مقاله پس از مروري بر اصول رويكرد معناشناسيِ شناختي، برخي تعاريف حروف اضافه در رويكردهاي سنتي آورده شده و سپس رويكرد معني‌شناسيِ شناختي به حروف اضافه معرفي شده است . در نهايت، حرف اضافة "در/ توي" در چارچوب شناختي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله نشان داده مي‌شود رويكرد شناختي با مدد‌جستن از مفاهيمي چون طرحواره، شكل و زمينه، انطباق و ... تبيين گوياتري از حروف اضافة مكاني عرضه می‌کند.