ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز (عالیه كردزعفرانلوکامبوزیا)

خلاصه:نقد و تصحیح مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز (عالیه كردزعفرانلوکامبوزیا)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

هدف از نگارش این تحقیق بررسی نکته‌های مثبت و منفی در مقالۀ محمدرضا مجیدی و المار ترنز دربارۀ "واحدهای واجی زبان فارسی" در کتاب راهنمای انجمن بین‌المللی آوایی: راهنمایِ استفاده از  IPA (1999: 124-125) است. تعدادی از واج شناسان ایرانی، طی سه نشست به بحث پیرامون مسائل موجود در این مقاله پرداختند. سپس کمبودها و اشتباهات و اطلاعات غلطی که در آن وجود داشت مطرح شد و در پایان به تصحیح آن اقدام کردند. این نقد، حاصلِ مباحثِ مطرح شدۀ این سه نشست است. همچنین منابعی در نگارش این نقد مورد استفاده قرار گرفتند که در کتابنامه ذکر شده اند