ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد (مصطفی حسرتی)

خلاصه:مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده‌بنیاد (مصطفی حسرتی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

معرفی و بررسی روشهای تحقیق، از جملة مهمترین موضوعاتی است که در مجلات علمی ـ پژوهشی قابل طرح است. با توجه به رویکرد علوم انسانی ـ اجتماعی به روشهای کیفی پژوهش و نیز جایگاه ویژة روش کیفی نظریه‌سازی داده بنیاد، این مقاله به بررسی این روش می‌پردازد. در این مقاله سعی شده است نه فقط تکنیکهای مورد استفاده در این روش معرفی گردند، بلکه جایگاه معرفت‌شناسی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.