ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش (مهرداد سپهری)

خلاصه:بسامدنگاری و دستاوردهای آن در آموزش (مهرداد سپهری)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

هدف مقالة حاضر معرفي بسامدنگاري به مثابه يك فناوري بديع آموزشي است كه متخصصان زبان از طريق آن به بعضي از اهداف خود در مطالعات زباني و آموزش زبان نائل خواهند شد. تيم جانز
(1991) در تعریف ساده‌ی بسامدنگاري آن را ‍جستجوي هم‌نشيني‌هاي لغات مي‌داند. اين جستجو براي يافتن يك كلمة خاص و يا يك ساختار نحوي در متن يا گنجينه‌اي از متون انجام مي‌پذيرد . هدف از اين جستجو تحقيق در معاني متفاوت، بافتهاي متني نحوي يك كلمة خاص است و بررسي‹ باهم‌آيي›‌هاي لغت را نيز شامل مي‌شود.

نرم افزار بسامدنگاري كه در ابتدا به مثابه ابزاري براي كمك در جستجوي گنجينه‌هاي زباني تهيه گرديد، وسيله‌اي است كه امكان تهية مواد آموزشي تحقيق - محور را به‌وجود مي‌آورد. از اين ابزار مي‌توان براي بسامدنگاري متون بي‌شماري كه در رايانه ذخيره شده استفاده كرد.كاركرد عمدة اين ابزار استخراج فهرستهايي است كه لغت يا لغات مورد نظر در آنها به كاررفته است. كاربرد اين فهرستها اساس يادگيري داده- محور به تعريف تيم جانز (1991) است. مقالة حاضر به همين موضوع مي‌پردازد.

يكي از دست آوردهاي بسامدنگاري فراهم كردن مجموعه‌اي از متون مستخرج از زبان گفتاري و نوشتاري براي استفادة تهيه كنندگان فرهنگ‌هاي لغت است. اين مجموعه متون را مي‌توان در زمرة مطمئن‌ترين منابعي دانست كه فرهنگ‌نويسان از آن در جمع آوري لغات براي تهية فرهنگ لغت استفاده مي‌كنند.در اين مقاله به بعضي از موارد استفادة اين دست آورد پرداخته شده است.

تا جايي كه به آموزش و يادگيري زبان مربوط مي‌شود، بسامدنگاري روشي است جديد در يادگيري زبان به كمك رايانه كه بسياري از مشكلات موجود را بر طرف مي‌كند. به خصوص مشكلاتي را كه در زمينة كاوش در زبان معيار وجوددارد. در اين مقاله چند مثال از تمرينهايي كه از طريق آن زبان آموزان اطلاعات فراواني در مورد يك لغت خاص در زبان مورد فراگيري به دست مي‌آورند داده شده است. برخي اطلاعات حاصل از اين كاوش عبارت است از: معاني لغات، الگوهاي نحوي‌ای كه لغت در آنها ظاهر مي‌شود وهمچنين با هم‌آيي‌هاي لغت.