ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:آينده‌نماها در زبان انگليسي و فارسي (رضا صحرايي)

خلاصه:آينده‌نماها در زبان انگليسي و فارسي (رضا صحرايي)

تاریخ :1395/12/30

چکیده
اين مقاله با هدف بررسي زمان آينده در زبان به‌طور عام و در زبان‌هاي فارسي و انگليسي به‌طور خاص نگارش شده، لذا موضوع اساسي آن اين است كه مفهوم آيندگي در زبان تا چه حد با واقعيت كاربردي آن مطابق است. مقاله در چهار بخش طراحي شده است. بخش اول ملاحظات نظري مرتبط با موضوع مقاله را مطرح مي‌كند. اين بخش خود چارچوب بخش‌هاي دوم و سوم مي‌شود كه در آنها به‌ترتيب پيوستار مفهوم آيندگي در زبان‌هاي انگليسي و فارسي ارائه شده است. بخش آخر نيز نتيجه‌گيري را دربردارد كه البته با پيشنهادي براي مطالعات بيشتر پايان مي‌يابد.