ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:نظريه نايدا (فرزانه فرح‌زاد)

خلاصه:نظريه نايدا (فرزانه فرح‌زاد)

تاریخ :1395/12/30

چکيده
نظريه‌ي نايدا كه بر اساس زبان‌شناسي گشتاري استوار است، يكي از پرطرفدارترين نظريه‌هاي ترجمه در قرن بيستم است. مقاله‌ي حاضر به بررسي و نقد مواردي چون تعريف ترجمه، مفهوم معادل، تحليل دستوري و گشتارزدايي در اين نظريه مي‌پردازد و بر آن است كه اين نظريه، به رغم كاستي‌هايش، اهميت فراواني در ترجمه‌شناسي دارد، زيرا هم ابزاري براي تحليل و طبقه‌بندي مسائل ترجمه‌اي فراهم آورد و هم راهكارهاي مؤثري در اختيار مترجمان قرار داد.