ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:وند زمان گذشته و گونه‌هاي آن در لهجه‌ها و گويش‌هاي ايراني (ايران كلباسي)

خلاصه:وند زمان گذشته و گونه‌هاي آن در لهجه‌ها و گويش‌هاي ايراني (ايران كلباسي)

تاریخ :1395/12/30

چکيده
 
نگارنده در مقاله‌ای با عنوان "شناسه سوم شخص مفرد در مصادر فارسی" (کلبا سی، 1375) نظر خود را در مورد وند زمان گذشته چنین بیان کرده که شناسه‌ي سوم شخص مفرد احتمالاً باعث پیدایش وند زمان گذشته در مصادر و افعال ایرانی  شده است. در مقاله‌‌ي اخیر گونه‌های شناسه سوم شخص مفرد در زمان حال و نیز گونه‌های وند زمان گذشته مورد بحث قرار می‌گیرد.