ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:اهميت يافته‌هاي لهجه‌شناسي در زبان‌شناسي تاريخي (مهرداد نغزگوي‌كهن)

خلاصه:اهميت يافته‌هاي لهجه‌شناسي در زبان‌شناسي تاريخي (مهرداد نغزگوي‌كهن)

تاریخ :1395/12/30


چکيده
در اين مقاله ابتدا به تعريف و توصيف لهجه‌شناسي به‌عنوان رشته‌اي مستقل با اهداف و روش‌هاي خاص خود مي‌پردازيم. سپس به‌طور اجمالي زبان‌شناسی تاريخی، اهداف كلي و روش‌های رايج در آن را توضيح مي‌دهيم. اين توضيحات  به ما در شناخت خاستگاه لهجه‌شناسي كمك خواهد کرد. آن‌گاه تاريخچه‌ي توجه ايرانيان به گوناگوني‌هاي لهجه‌اي را مرور مي‌کنيم و سرانجام به دو نمونه عيني از كاربرد لهجه‌شناسي در زبان‌شناسي تاريخي اشاره مي‌نماييم. در اين گزارش بيشتر از منظر مطالعات تاريخي به كاربرد‌هاي لهجه‌شناسي توجه مي‌کنيم و سعي ما در اين است که با به‌دست‌دادن شواهد و مثال‌هاي عيني از فارسي و لهجه‌هاي ايراني اهميت لهجه‌شناسي را در مطالعات تاريخي باز نماييم.