ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

هیئت تحریریه

 

محمدرضا باطنی
    

استاد
    

دانشگاه تهران
    

 

یدالله ثمره
    

استاد
    

عضو پیوستة فرهنگستان زبان و  ادب فارسی
    

 

ویدا شقاقی
    

دانشیار
    

دانشگاه علامه طباطبایی
    

 

کورش صفوی
    

استاد
    

دانشگاه علامه طباطبایی
    

 

مصطفی عاصی
    

استاد
    

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
    

 

فرزانه فرح‌زاد
    

دانشیار
    

دانشگاه علامه طباطبایی
    

 

ایران کلباسی
    

استاد
    

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
    

 

شهین نعمت‌زاده
    

استادیار
    

دانشگاه الزهراء
    

 

رضا نیلی‌پور
    

استاد
    

دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
    

 

حسین وثوقی
    

استاد
    

دانشگاه خوارزمی
    

 

 
    

 
    

 
    

 

مدیر مسئول:
    

مصطفی عاصی

سردبیر:
    

يحيي مدرسي

مدیر داخلی:
    

گلرخ سعیدنیا

همکاران پژوهشي:
    

فریبا قطره -  شهرام مدرس خیابانی

ویراستار:  
    

پروانه فخام­زاده

ويراستار انگليسي:
    

فرزانه فرح زاد

ویراستار فني:
    

شایا شهابی

همکار اجرايي:    
    

سعیده قندی

چاپ:
    

جهان کتاب

تاریخ انتشار:
    

بهار 1393