ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

مجله علمی-پژوهشی زبان و زبان‌شناسی – نشریه رسمی انجمن زبان‌شناسی ایران

سال سوم – شماره دوم – پیاپی ششم – پاییز و زمستان 1386

مدیر مسئول : مصطفی عاصی

سردبیر : یحیی مدرسی

مدیر داخلی : گلرخ سعیدنیا

همکاران پژوهشی : فریبا قطره – شهرام مدرس خیابانی

امور فنی : تهمینه شیخی

ویراستار : مریم شریف‌نسب

ویراستار انگلیسی : فرزانه فرح‌زاد

همکار اجرایی : پگاه رجبی

چاپ : جهان کتاب