ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:آهنگ ساخت ندایی در فارسی (نیما سادات تهرانی)

خلاصه:آهنگ ساخت ندایی در فارسی (نیما سادات تهرانی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده:

موضوع مقالة حاضر آهنگ ساخت ندایی در فارسی است و در آن سه نوع ندا توصیف و تحلیل شده‌اند: «ندای عادی»، ندا در حالت عصبانیت «ندای خشمگین» و ندا در حالت تعجب «ندای شگفت‌زده». توصیف این سه گونه با استفاده ازضبط صدای چهار گویش‌ور و تحلیل آن در چارچوب واج‌شناسی لایه‌ای انجام شده است. نظام نمایش آهنگ در این مقاله نظام نواخت و فاصله‌نما می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سه گونة مذكور دارای تکیة زیروبمی یکسان هستند (L*+H). اختلاف این سه گونه در نواخت مرزنمای گروه تکیه‌ای آن‌ها و همچنین عوامل آواشناختی‌ای چون دامنة زیروبمی و دیرش مشاهده شد.v