ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:ميراث صوت‌شناسي ابن‌سينا و مقايسة آن با مفاهيم و حوزه‌‌هاي مشابه در زبان‌شناسي ساختاري ( سپیده چیت‌ساز)

خلاصه:ميراث صوت‌شناسي ابن‌سينا و مقايسة آن با مفاهيم و حوزه‌‌هاي مشابه در زبان‌شناسي ساختاري ( سپیده چیت‌ساز)

تاریخ :1395/12/30

چکیده:

ارزش و اهميت مطالعه و تحقيق دربارة مطالعات دانشمندان گذشته كه به بررسي زبان پرداخته‌اند بر كسي پوشيده نيست. از آنجا كه زبان‌شناسان غربي ارزش چنداني براي تحقيقات و مطالعات دانشمندان قديم ايراني در اين زمينه قائل نيستند، به عقيدة نگارنده با بررسي و مطالعة آثار محققان گذشته در كشورهاي اسلامي از جمله ايران شايد بتوان تاريخ علم زبان‌شناسي را مورد بازنگري قرار داد. در اين مقاله با بررسي رسالة مخارج‌الحروف ابن‌سينا و مقايسة مطالب آن با دستاوردهاي جديد زبان‌شناسي ساختاري، سعي بر اين است تا گامي نو در جهت شناخت زبان‌شناسي قديم ايران برداشته شود.