ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديدگاه رده‌شناسی (ايران کلباسي و رویا قنادی)

خلاصه:ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديدگاه رده‌شناسی (ايران کلباسي و رویا قنادی)

تاریخ :1395/12/30

چکيده:

دستورنويسي زبان‌ها ازديدگاه‌های مختلفي انجام گرفته است. يکي ازاين ديدگاه‌ها رده‌شناسی است که براساس معيارها و ويژگي‌های خاص، زبان‌ها را در رده‌های مختلف قرار می‌دهد. اين طبقه‌بندی دربخش‌های مختلف دستور یعني واج‌شناسی، صرف، نحو و معناشناسی انجام می‌گیرد. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي‌شود توصيف رده‌شناختي ساختمان فعل در گویش جرقویه است که هدف آن فقط تعيين ردة صرفي و نحوي اين گويش بر اساس برخی از پارامترهای مطرح رده‌شناسی در حوزة فعلي است.