ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:قد و معرفي كتاب: نحو مرکزی: رویکردی کمینه‌گرا، ديويد اَجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،2003، 424 صفحه ( علی درزی)

خلاصه:قد و معرفي كتاب: نحو مرکزی: رویکردی کمینه‌گرا، ديويد اَجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،2003، 424 صفحه ( علی درزی)

تاریخ :1395/12/30

نقد و معرفي كتاب

نحو مرکزی: رویکردی کمینه‌گرا، ديويد اَجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،2003، 424 صفحه

علي درزي

بدون تردید دیوید اجر استاد دانشگاه لندن چهره‌ای بلند آوازه در محافل زبان‌شناسی نبوده است؛ اما پس از قریب ده سال از دریافت مدرک دکتری خود از دانشگاه ادین بورو با تألیف اثر خود به نام "نحو مرکزی"در سال 2003، اینک در زمرة شخصيت‌های نسبتاً شناخته شدۀ محافل زبان‌شناسی قرار دارد. كتاب درسی وی - که دانشگاه آکسفورد آن را به چاپ رسانده است - به معرفی برنامة کمینگی چامسکی اختصاص یافته است. این کتاب در اندک زمانی جای خود را در میان کتب درسی دانشگاه‌های فراوانی در امریکای شمالی باز کرد. در این مقال در پی معرفی و نقد اجمالی این اثر هستیم.