ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:تأثير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهراني ( نوشين شكيبا)

خلاصه:تأثير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهراني ( نوشين شكيبا)

تاریخ :1395/12/30

چکيده:

   اکثر محققاني که تفاوت‌هاي زباني جنسيـت‌ها را مورد مطالعه قرار داده‌اند، معتقدند که زنان در مقايسه با مردان صحيح‌تر از زبان استفاده مي‌کنند. تاکنون تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت گرفته‌است تا چگونگي تأثيرگذاري عوامل جامعه شناختي همچون آموزش و سن در استفاده از واژه‌هاي تابو را نشان دهد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي رفتارهاي زباني گويشوران فارسي زبان تهراني است با تمرکز بر تفاوت‌هاي نوع واژه‌هاي تابو و بسامد استفاده از آن‌ها، تأثيرات بافت اجتماعي بر انتخاب چنين واژه‌هايي مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق بر اساس بررسي مجموعه‌اي از واژه‌هاي تابو در سه بافت کاربردی مختلف بود( فقط زنان، فقط مردان، بافت مختلط) و 15 واژه تابو از ميان پاسخ‌هاي افراد مورد پرسش انتخاب گرديد. نتايج بررسي نشان داد که مردان بيش از زنان از واژه‌هاي تابو استفاده مي‌کنند. مردان از واژه‌هاي تابوي خاصي استفاده مي‌کنند و كاربرد واژه‌هاي تابو خاص مردان، در زنان و مردان سنين بالاتر کمتر مشاهده شد. همچنين تحقيقات نشان داد که زنان تحصيل کرده سعي مي‌کنند مؤدبانه‌تر صحبت کنند. واژه‌هاي تابو خاص مردان در هر دو گروه سني هنگام خطاب به مردان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.