ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 6
آرشیو

عنوان:نقد و معرفی کتاب: ساخت زبان فارسي، آزيتا افراشي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1386، 171 (يازده + 160) صفحه ( فریبا قطره)

خلاصه:نقد و معرفی کتاب: ساخت زبان فارسي، آزيتا افراشي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1386، 171 (يازده + 160) صفحه ( فریبا قطره)

تاریخ :1395/12/30