ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

علمی- پژوهشی

سال پنجم، شمارة دوم، پیاپی دهم، پاییز و زمستان 1388

 

مدیر مسئول:
    

مصطفی عاصی

سردبیر:
    

يحيي مدرسي

مدیر داخلی:
    

گلرخ سعیدنیا

همکاران پژوهشي:
    

فریبا قطره -  شهرام مدرس خیابانی

ویراستار:  
    

مریم شریف‌نسب ­- پروانه فخام­زاده

ويراستار انگليسي:
    

فرزانه فرح زاد

ویراستار فني:
    

شایا شهابی

همکار اجرايي:    
    

پگاه رجبي

چاپ:
    

جهان کتاب

تاریخ انتشار:
    

تابستان 1390