ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان:نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه (آرزو مولوی وردنجانی)

خلاصه:نگاهی به مسأله واژگان در ماشین ترجمه (آرزو مولوی وردنجانی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

دریافتِ چگونگیِ دسترسیِ ذهنِ انسان به عناصرِ واژگانیِ ذخیره در واژگانِ ذهنی و آگاهی از شیوۀ بازنماییِ دانش کمک زیادی به طراحی سیستم­های پردازشِ زبانِ طبیعی می کند. در این مقاله سعی شده است تا پس­از بررسیِ مسألۀ واژگان در ماشینِ ترجمه، با استفاده از شیوۀ بازنماییِ مفهومیِ نوعی سیستمِ بازنماییِ واژگان به­کمکِ مفاهیم و روابط پیشنهاد شود که می­تواند جهتِ بهبودِ عمل­کردِ ماشینِ ترجمه به­کار رود. درنهایت عمل­کردِ این شیوه در زمینۀ رفعِ ابهامِ واژگانی، در قالبِ نمودارهای مفهومی، نشان داده شده است.
کلیدواژه­ها: ماشینِ ترجمه، پردازشِ زبانِ طبیعی، بازنماییِ مفهومیِ واژگان.